Bilgi Güvenliği Politikası / KVKK MetniKVKK

SAVRONİK Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve SAVRONİK Grup Şirketleri (“SAVRONİK”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. SAVRONİK olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, SAVRONİK ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır.

https://i0.wp.com/www.savronik.com.tr/dosyalar/2022/03/kvkk.jpg?fit=600%2C324&ssl=1

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, SAVRONİK tarafından sağlanan ürün, hizmet ve şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, fiziki ve elektronik ortamlarda toplanabilecek ve işlenebilecektir

Toplanan kişisel verileriniz, SAVRONİK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, tarafımızdan sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, SAVRONİK’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, amaçlarıyla KVKK Madde 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda belirtilen kategorilerde toplanmakta ve fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.

  • Kimlik bilgileri (ad, soyad vb.)
  • Mesleki bilgiler
  • İletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-posta adresi)
  • Diğer bilgiler (bilgi formunda yer alan gerekli diğer kişisel veriler)

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla SAVRONİK Grup şirketlerine, bağlı ortaklık ve iştiraklerine, SAVRONİK yetkililerine, hissedarlara, hizmet alınan taraflarla, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, proje ortaklarımızla, kamu kurumları ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine mevzuatın izin verdiği ve yukarıdaki amaçlar çerçevesinde gerekli görüldüğü ölçüde aktarılabilecektir.

Bunun yanında, şirket politikalarımızın, iç denetim, risk yönetimi, raporlama ve yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi için kanundan doğan yükümlülüklerimizin temini ile hak ve menfaatlerimizin savunulması için gerekli olduğunda avukatlar, noterler, denetçiler ve danışmanlar ile diğer ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda SAVRONİK faaliyetlerine konu ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda SAVRONİK’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel veriler, KVKK Madde 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, işbu metnin Madde 1’inde belirtilen amaçlarla kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

KVKK Madde 11’de Sayılan Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

KVKK Madde 11 uyarınca, SAVRONİK’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda Bilgi Edinme Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.